Reglement seizoen 2024

Dit reglement vernietigt en vervangt alle voorgaande.

1. Om lid te worden, dient men minstens zestien jaar te worden in de loop van het jaar. Beneden 18 jaar is echter een toelating van ouder, voogd of gevolmachtigde verreist. Leden die hun kinderen mee laten aansluiten, worden geacht ze mee te begeleiden en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.

2. Ieder lid verklaart medisch geschikt te zijn om te fietsen op recreatief niveau in clubverband. De club is niet verantwoordelijk, indien daaromtrent valse verklaringen werden afgelegd.

3. Men wordt lid door 90 euro inschrijvingsgeld te betalen alsook na aanschaf van het basispakket kledij. Het lidmaatschap start na de inschrijving van elk jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.  Het bestuur behoudt het recht om een lidmaatschap niet te hernieuwen na bepaalde gedragingen of handelingen die andere leden of de club, op wat voor manier dan ook, hebben geschaad in het voorafgaande seizoen.

4. In het lidmaatschap zijn begrepen: 
        a. één tas soep na de rit
        b. souper op het einde van het seizoen

5. Via gereden ritten kan een deel van de aankoopprijs van het basispakket kledij terug verdiend worden, en dit als volgt:
        - 10 ritten geldt als het openen van het recht op terugbetaling
        - Vanaf de 11de rit: terugbetaling van € 1,00 per rit, met een maximum van € 30
        - Vb. iemand die 16 ritten gereden heeft, krijgt € 16,00.
        - Dit bedrag wordt steeds en enkel in mindering gebracht van het lidgeld van het volgende seizoen.

6. Verzekeringen : 
        a. De club heeft een beperkte ongevallenverzekering voor medische kosten lopen bij ‘KBC Verzekeringen Devrieze-Fonteyne’.  Alle verdere inlichtingen op het kantoor.
        b. Elk lid moet voor zijn/haar persoonlijke aansprakelijkheid instaan, familiale verzekering is voldoende.

7. Communicatie gebeurt steeds via mail, website en/of de Facebook pagina.

8. Je rijdt altijd met de clubkledij tijdens de ritten (zowel trui als broek).  De enige uitzonderingen hierop zijn indien de kledij binnen is voor herstel, alsook zeer kort opeenvolgende ritten.  Het dragen van een valhelm is steeds verplicht tijdens alle clubritten.  

9. De rit begint en eindigt aan het lokaal. Iedereen moet zich vooraf registreren, door middel van zijn lidkaart. Indien geen registratie, geen punten.  Er wordt verzameld voor het lokaal, het fluitsignaal van één van de bestuursleden geeft de start (bv. 8u00, 8u30 of 9u – zie kalender op de website) van de rit aan.  Wie zijn clubkledij (trui of vest en broek) niet draagt, krijgt enkel een aanwezigheidspunt.

10. Wielertoeristenclub JDJD is niet verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiële schade. Ieder lid neemt deel aan elke activiteit op eigen verantwoordelijkheid. Ten allen tijde dient men het verkeersreglement strikt na te leven en de richtlijnen van de wegkapitein(s) of bestuursleden op te volgen.
In geen geval, kan een lid of zijn/haar familieleden, het bestuur van de club verantwoordelijk houden voor lichamelijke of materiële schade.
Alle leden verklaren door hun deelnamen aan de ritten dat zij voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke, goed onderhouden fiets.  Het rijden met een elektrische fiets is toegelaten.

11. Tijdens de ritten/uitstappen dienen de volgende regels in acht genomen te worden :
    a. De wegcode moet steeds worden geëerbiedigd!!
    b. De hindernissen voor of na de groep worden met een fluitsignaal (1 x = gevaar, 2 x = vertragen, lang signaal = stoppen) aangegeven door kopmannen, wegkapiteins of de bestuursleden. Kruispunten en grote banen worden in groep gedwarst.  
    c. Iedere deelnemer moet achter de koprenn(st)ers fietsen. 
    d. Er mag nooit met meer dan 2 personen naast elkaar gereden worden.
    e. De fiets moet wettelijk in orde zijn.
    f. Iedereen moet zich kunnen identificeren met zijn identiteitskaart.
    g. Bij pech van een clublid dient iedereen te stoppen tot het euvel hersteld is, wie niet stopt krijgt geen punten.
    h. Op de top van iedere beklimming houden de eersten verplicht halt en wachten tot de laatsten van de groep hebben aangesloten en gerecupereerd zijn.
    i. Spurten tijdens de rit of op het einde van de rit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid !

12. De rit kan ten laatste 15 min na het startuur geannuleerd worden (bv. bij regen niet starten), de meerderheid van de aanwezige bestuursleden beslist, bij annulatie van een rit krijgen de aanwezigen één punt.

13. Categorieën : Dames/A+/A/B+/B/Vetz.  Richtsnelheden worden op de website vermeld.

14. De clubkampioen wordt, per categorie, bepaald aan het aantal verdiende punten. Voor ieder gereden rit krijgt men 3 punten op voorwaarde dat men de clubkledij draagt en bij zijn categorie rijdt. Bij gelijke stand is de som van het aantal meegereden kilometers, zoals vermeld op de website, doorslaggevend. 

15. Dubbele punten op volgende ritten : Openingsrit met fietswijding / Paterrit/ daguitstap of weekend / tijdrit / Slotrit.

16. Indien men niet bij zijn categorie rijdt, aangegeven op het inschrijvingsformulier, krijgt men 1 punt in plaats van 3.   Dit om de berekening van het clubkampioenschap per categorie niet in het gedrang te brengen.   Men mag tot en met de derde rit van het seizoen vragen om van categorie te wisselen, dit zonder verlies van punten en de kilometers van de nieuwe groep worden in rekening gebracht.

17. Bij de dames telt enkel de woensdagrit voor de titel van clubkampioen, alsook de openingsrit met fietswijding, de Paterrit, de tijdrit, de daguitstap/weekend en de slotrit.  Deze laatsten gelden tevens voor dubbele punten.

18. Koprenn(st)ers dragen bij mistig weer een fluorescerend hesje, deze worden door de club ter beschikking gesteld.  Er wordt bij mistig weer tevens aangeraden om fietsverlichting te gebruiken.

19. Het staat ieder lid vrij deel te nemen aan de individuele tijdrit. Deelnemers kiezen een te rijden gemiddelde en de uitslag wordt bepaald volgens het kleinste tijdsverschil gereden ten opzichte van het gekozen gemiddelde

20. Ieder lid verklaart zich akkoord met dit reglement, de vzw club statuten en de gdpr privacy verklaring en alle geschillen worden binnen het bestuur beslecht.  Bij zware en/of herhaaldelijke misdragingen ,van welke aard ook, kan de uitsluiting uit de club worden geëist.

21. Het gebruiken en verspreiden van stimulerende middelen is ten strengste verboden, elke inbreuk wordt gemeld aan de Politie.  Buitensporig drankgebruik, is gevaarlijk en derhalve niet toegelaten tijdens of voor de fietstocht. Daarna kan men uitgebreid nagenieten in het lokaal.

22. We fietsen milieubewust!! We werpen geen niet composteerbaar afval of vuilnis op het openbaar domein.